Mandragora_Logo

Opperstraat 73

1050 Brussel

02/514.33.17

bw.mandragora@psc-elsene.be

Welkom bij

Onze missie

Beschut wonen biedt aan volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid de mogelijkheid om zo autonoom mogelijk te wonen en te leven. Dit realiseren we door middel van een gevarieerd aanbod aan huisvesting en dit in de Brusselse hoofdstedelijke context. Via psycho-sociale begeleiding op maat streven we naar een zo maximaal mogelijk herstel van de bewoner en naar vermaatschappelijking van de zorg.
Mandragora_Logo

Onze visie

Beschut wonen wil een veilig huis, een warme thuis bieden aan zijn bewoners. Onze missie beschouwen we als het fundament van dit huis, de basis waarop we kunnen beginnen bouwen aan het project met de bewoners. In de visie beschrijven we de steunpilaren van ons huis.

Aangepaste huisvesting

Op basis van de vraag van de kandidaat-bewoner bieden we aangepaste en betaalbare huisvesting.
Pas wanneer de bewoner een veilige woonplaats en een ‘thuis’ heeft kan er aan andere projecten gewerkt worden. Beschut wonen engageert zich om betaalbare woningen te zoeken voor de bewoners. Dit gebeurt in de eerste plaats door de huisvesting zelf aan te bieden. Ook worden bewoners gestimuleerd om zich kandidaat te stellen voor een sociale woning. Bewoners kunnen alleen wonen of in groep.

Netwerk

We onderscheiden 3 niveaus: het netwerk rond de bewoner, het netwerk rond de eigen voorziening en het Brusselse netwerk.
Het netwerk rond de bewoner: Er is aandacht voor een zo breed mogelijk persoonlijk netwerk van de bewoner. Ouders, broers, zussen, kinderen, maar ook andere belangrijke naasten kunnen een steun zijn in het herstelproces van de bewoner. Buiten familieleden en andere sociale contacten kan het persoonlijk netwerk van de bewoner nog uitgebreid worden met externe diensten (thuishulp, therapeuten, dagcentra, vrijwilligerswerk). Het netwerk rond de eigen voorziening: Beschut wonen functioneert binnen een eigen netwerk met het PSC St.Alexius-Elsene: nachthospitaal, daghospitaal, ACT. Deze diensten zorgen voor een aanvullende dienstverlening. Het Brusselse netwerk: We willen een actieve partner zijn in het overleg en de samenwerking met voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidszorg binnen onze regio. Als overwegend Nederlandstalige voorziening proberen we een plek te vinden in een meertalige omgeving.

Medezeggenschap

De bewoners hebben inspraak in de werking van beschut wonen.
Het belang van de bewoners staat voorop. We richten medezeggenschap zo in dat we de belangen van de bewoners zo goed mogelijk behartigen.

Nabijheid

Het werkingsgebied is beperkt tot Elsene en de naburige gemeenten.
Zo is het aanloopadres nooit ver weg voor de bewoners. Ook de begeleiding verliest weinig tijd met verplaatsingen en kan zich richten op de samenwerking met lokale diensten. Er is ook sprake van een ‘opendeur-principe’: bewoners kunnen terecht bij het aanloopadres zonder dat ze verplicht zijn om een afspraak te maken. De deur van ons huis staat als het ware open! De nabijheid is er ook in de relatie met de bewoner: deze is gebaseerd op vertrouwen, betrokkenheid, respect en gelijkwaardigheid. Het is de presentiebenadering die ons toelaat op een niet-dwingende manier aanwezig te zijn.

Aandacht voor diversiteit

Beschut wonen erkent, respecteert en waardeert het verschil.
De bewoners zijn in de eerste plaats mensen met dezelfde rechten en plichten. Daarnaast willen we hen benaderen als unieke personen. We hebben aandacht voor de vele mogelijke combinaties van taal, huidskleur, religie, etniciteit, leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, scholingsgraad, maatschappelijke rollen. We bestrijden elke vorm van racisme en discriminatie.

Positieve beeldvorming

Vanuit vooroordelen en foutieve informatie rust er een stigma op mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Deze mensen hebben daarnaast soms ook last van zelfstigma. We bevragen dit stigma, geven correcte informatie en faciliteren ontmoetingen. Dit draagt bij tot een positieve(re) beeldvorming en leidt bijgevolg tot minder gevoelens van uitsluiting en discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Herstelondersteunende zorg

We stellen de bewoner centraal en vertrekken vanuit zijn wensen en krachten om samen zijn persoonlijk traject af te leggen.
De regie ligt bij de bewoner en wij staan naast hem/haar. De doelstelling van beschut wonen is om de bewoners zo autonoom mogelijk te laten functioneren. We proberen ze meer verantwoordelijkheid te geven, ze te ‘empoweren’. Dit betekent dat we de bewoners blijven begeleiden ‘zo lang als nodig’. Dit proces verloopt met vallen en opstaan; begeleiding zal naast het stimuleren van positieve ervaringen en hoop ook aandacht hebben voor het omgaan met verlies en faalmomenten.

Activering

We zijn ervan overtuigd dat een betekenisvolle bezigheid voor de bewoner een grote meerwaarde kan bieden.
We stimuleren en motiveren de bewoners om te zoeken naar een gepaste daginvulling. We houden hierbij rekening met hun wensen, krachten, tempo en talenten. We geloven in hun kwaliteiten, ook na een moeilijke periode.

Organisatie in beweging

Als organisatie proberen we mee te zijn met evoluties binnen de (geestelijke) gezondheidssector maar ook algemeen binnen de maatschappij.
Om onze visie in de praktijk om te zetten hebben we een sterk team nodig. We beschouwen hen als het ondersteunende ‘dak van ons huis’, onmisbaar om van de bakstenen en pilaren een geheel te maken. We werken met een multidisciplinair team waarin ieder vanuit zijn achtergrond, opleiding, ervaring, kennis,… een eigen inbreng heeft. Binnen ons team hebben we aandacht voor het ontplooien van ieders talent – ‘de juiste persoon op de juiste plek’.